TUVA-koulutuksen opiskeluhuolto

Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psy­ko­lo­gien ja ku­raat­to­rien työn ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia yh­teis­työs­sä oppi­lai­tok­sen hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Opis­ke­li­ja voi kes­kus­tel­la psy­ko­lo­gin ja ku­raat­to­rin kans­sa luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja mak­sut­to­mas­ti opis­ke­luun ja omaan elä­män­ti­lan­tee­seen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Psy­ko­lo­gin ja ku­raat­to­rin työn­jako on yk­si­löl­li­ses­ti har­kit­ta­vis­sa – tär­kein­tä on, että huo­li ote­taan pu­heek­si mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa. Psy­ko­lo­gin ja ku­raat­to­rin vas­taan­o­tol­le ha­keu­tu­mi­ses­sa voi­vat aut­taa esi­mer­kik­si van­hem­mat, opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja, ryh­mä- tai opin­to-oh­jaa­ja.

Psy­ko­lo­git ja ku­raat­to­rit osal­lis­tu­vat hen­ki­lö­koh­tai­sen vas­taan­oton li­säk­si eri­lai­siin opis­ke­li­ja­koh­tai­siin sekä oppi­lai­tok­sen yh­tei­söl­li­siin pa­la­ve­rei­hin sekä tar­vit­ta­es­sa mui­hin opis­ke­li­ja­huol­lon asi­an­tun­te­mus­ta tar­vit­se­viin asia­kas­ti­lan­tei­siin. Psy­ko­lo­git ja ku­raat­to­rit ovat Poh­jois-Sa­von hy­vin­voin­ti­a­lu­een työntekijöitä.

Yh­tey­den­otto opis­ke­lu­huol­toon: Yh­tey­den psy­ko­lo­giin tai ku­raat­to­riin saa pu­he­li­mit­se (soit­ta­mal­la, jät­tä­mäl­lä soit­to­pyyn­nön tai lä­het­tä­mäl­lä teks­ti­vies­tin) tai säh­kö­pos­tin kaut­ta, mut­ta sähköpostitse ei saa laittaa mitään luottamuksellista tietoa. Kii­reel­li­sis­sä asi­ois­sa yh­tey­den­otto tu­li­si siis teh­dä aina pu­he­li­mit­se.

Psykologi

Psy­ko­lo­gi tu­kee opis­ke­li­joi­den psyyk­kis­tä hy­vin­voin­tia ja kou­lu­käyn­tiä. Psy­ko­lo­giin voi ot­taa yh­teyt­tä esi­mer­kik­si opis­ke­luun liit­ty­vän stres­sin, op­pi­mi­sen pul­mien, ma­sen­nuk­sen, ah­dis­tu­nei­suu­den tai ylei­sen pa­han olon tun­tei­den, ih­mis­suh­tei­siin liit­ty­vien huo­lien ja eri­lais­ten krii­si­ti­lan­tei­den vuok­si. Tar­peen mu­kaan opis­ke­li­ja oh­ja­taan jat­ko­tut­ki­muk­siin tai -hoi­toon tai mui­hin pal­ve­lui­hin.

Kuraattori

Ku­raat­to­rin teh­tä­vä­nä on tu­kea ja aut­taa opis­ke­li­joi­ta eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa opiskelujen ai­ka­na. Ku­raat­to­riin voi ot­taa yh­teyt­tä esi­mer­kik­si pois­sa­o­loi­hin, opis­ke­lu­mo­ti­vaa­ti­oon, elä­män­hal­lin­taan, asun­to- ja toi­meen­tulo­a­si­oi­hin, it­se­näis­ty­mi­seen, per­he- ja ih­mis­suh­de­a­si­oi­hin sekä jak­sa­mi­seen ja mie­li­a­laan liit­ty­en tai muu­toin haas­ta­vas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa. Ku­raat­to­rin työs­ken­te­ly­ta­vat ovat kes­kus­te­lu ja rat­kai­su­jen et­si­mi­nen yh­des­sä opis­ke­li­jan ja tar­vit­ta­es­sa hä­nen lä­heis­ver­kos­ton­sa kans­sa. Ku­raat­to­ri neu­voo käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta pal­ve­luis­ta ja oh­jaa tar­vit­ta­es­sa mui­den pal­ve­lu­jen pii­riin toi­mien link­ki­nä kou­lun ja eri yh­teis­työ­ta­ho­jen vä­lil­lä.

 

 

 

 

Koulukuraattori Sanna Pärssinen

044 718 4214

sanna.parssinen@pshyvinvointialue.fi

Koulupsykologi Leena Lyytikäinen

044 718 4756

leena.lyytikainen@pshyvinvointialue.fi

Kouluterveydenhoitaja Tiina Ollikainen

044 718 6559

tiina.ollikainen@pshyvinvointialue.fi